Med en prevalens av 18% är kronisk smärta en av våra största folksjukdomar. Många beskriver att de känner sig ansvariga för sin smärta och berättar att de upplevt maktlöshet, dvs att deras egenkontroll försämrats. Samma bild förmedlas även av vårdpersonal, vilka även beskriver frustration över att inte kunna hjälpa patienterna.

Studiens syfte var att utreda hur patienter upplever denna typ av utredning.

Ett urval av 19 patienter, 25 till 66 år, 11 kvinnor och 8 män valdes ut. De hade haft smärtor mellan 2 och 40 år. 11 av patienterna hade en kliniskt signifikant förbättrad livskvalitet av behandlingen vid tillfället för intervjun, medan resten inte hade det. Intervjuerna spelades in och transkriberades. En tematisk analys genomfördes.

Tre huvudteman framkom. Först individuellt fokuserade teman såsom ’hopp om förbättring’, ’ambivalens inför framtiden’ och ’acceptera smärta för att bli smärtfri’. 

Sedan sjukvårdsinriktade teman såsom ’tillgänglighet för frågor’, ’tidigare vårdgivares okunnighet och fördomar’ samt ’känna sig trygg’.

Slutligen resultatinriktade teman såsom ’att vinna kunskap och förståelse’.

Jag kände att jag var sedd… mer än jag någonsin förut upplevt från en läkare… och jag förstod mer varifrån smärtan kom. Det blev uppenbart för mig… och jag började förstå hur ont jag verkligen hade”

Patienterna växlade mellan dessa tre huvudteman, och det blev uppenbart att det som beskrevs var något som närmast går att beskriva som ’empowerment’ eller ’stärkt egenkontroll’.

Efter analysen kontaktades deltagarna igen och fick kommentera resultaten. De sade att analysen speglade deras upplevelser. 

Jag blir väldigt berörd av att vi alla verkar ha samma upplevelse”

Jag har inget att tillägga; det är fantastiskt hur bra ni har förstått min upplevelse”.

Att det var sättet att angripa smärtan med interventionell utredning snarare än kliniken som stärkte egenkontrollen framgick av att de patienter som tidigare genomgått samma behandling på andra kliniker beskrev att de då upplevt samma sak. 

En viktig lärdom av studien är att ifall det är den stärkta egenkontrollen som bidrar till den positiva effekten av interventionell utredning, är det viktigt att detta beaktas så att den effekten stärks snarare än motverkas.

Referenser:

1. Hambraeus J, Hambraeus KS, Sahlen K-G. Patient perspectives on interventional pain management: thematic analysis of a qualitative interview study. BMC Health Serv Res [Internet]. 2020 [cited 2020 Jul 2];20(1). Available from: https://link.springer.com/epdf/10.1186/s12913-020-05452-7