Bakgrund

Facettledsrelaterad smärta har visat sig vara smärtfokus hos en stor del av patienterna med långvarig smärta. Sedan länge finns det väl etablerade metoder för diagnostik och behandling i halsrygg och ländrygg. I bröstryggen är dock den anatomiska variationen större vilket gjort det svårare att skapa tillförlitliga guidelines för behandling där.

Denna studie består av dels en metodbeskrivning över hur man på ett enkelt men tillförlitligt sätt kan diagnostisera och behandla facettledssmärta i bröstryggen, dels en uppföljning av 315 patienter som genomgått behandling för första gången. Patienterna har följts under 1 år och fått skatta sin livskvalitet med hjälp av EQ-5D. 

Patienterna delades in i 3 grupper: cervikal (c) , thorakal (t) och lumbal l. Grupperna med cervikala och lumbala besvär fungerade som kontroller. En förbättring av EQ-5D index på minst 0.1 räknades som lyckat resultat.

Patienterna var spridda i ålder mellan 17 och 89 år (medel ca 52), en viss övervikt till kvinnor och de hade innan utredning haft ont mellan 4 och 744 månader (i snitt 125 månader). Ingen signifikant skillnad förelåg mellan grupperna vad gäller ålder, kön eller hur länge de hade haft ont innan utredning.

Resultat

Innan behandling skattade patienterna i snitt 0,315 (c), 0,274 (t) respektive 0,279 (l) i EQ-5D index. Efter 3 månader angav 65-67% av patienterna en förbättring av minst 0,1 i EQ-5D. Medelvärdet i gruppen hade nu stigit till ca 0,7. Andelen lyckade patienter sjunker sedan något under de kommande nio månaderna så att det efter ett år är 47-51% lyckade patienter men den skattade livskvaliteten hos dessa ligger kvar på ca 0,7

Studien var i första hand en metodstudie där man jämförde med etablerade metoder för behandling. Ingen skillnad sågs mellan grupperna. Studien innehåller även andra intressanta saker:

Dels rör det sig om en patientgrupp som gått med smärtor i 10 års tid, dels är utfallsmåttet inte förekomst av smärta utan global hälsorelaterad livskvalitet. Och ändå ser man en signifikant förbättring.

Johan Hambraeus

1. Hambraeus J, Hambraeus KS, Persson J. Radiofrequency Denervation Improves Health-Related Quality of Life in Patients with Thoracic Zygapophyseal Joint Pain. Pain Med [Internet]. Available from: https://academic.oup.com/painmedicine/article/doi/10.1093/pm/pnx142/3869829/Radiofrequency-Denervation-Improves-Health-Related